ازن در تصفیه فاضلاب کدام  صنایع کاربرد دارد

استفاده از ازن در فرایندهای تصفیه فاضلاب بخصوص زمانی که سطح آلودگی بالاست و نیاز به سطح بالایی از گندزدایی است . کاربرد اصلی استفاده از ازن در فرایندهای تصفیه آب، فاضلاب و هوا می باشد که بر این اساس در صنایع زیر کاربردهای فراوانی یافته است: تصفیه خانه های آب و فاضلاب (تصفیه آب…

بررسی تأثیر سطوح مختلف اُزن زنی، بر شاخص های فیزیک وشیمیای فاضلاب آبزی پروری ماهی قزل آلای رنگین کمان

نقش اُزن در تصفیه آب و فاضلاب مراکز پرورش ماهی به عنوان یک عامل اکسید کننده و نیز یک ترکیب ضدعفونی کننده حائز اهمیت زیادی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر اُزن زنی با سطوح مختلف به فاضلاب آبزی پروری ماهی قزل آلای رنگین کمان بر شاخص های فیزیک وشیمیایی فاضلاب اعم از ،pH…

بررسي عملكرد تصفيه بيولوژيكي و تاثير زمان هاي ازن زني بر پس آب مجتمع صنعتي گوشت مشهد

چکیده در این مطالعه میزان عملکرد سیستم تصفیه بیولوژیکی مجتمع صنعتی گوشت مشهد و اثر زمان های مختلف ازن زنی بر خصوصیات پس آب حاصل از استخرهای هوادهی شونده مورد بررسی قرار گرفت. میزان عملکرد تصفیه بیولوژیکی در کاهش BOD5[1]، COD[2] و پروتئین به ترتیب 35/96، 37/86 و 56/54 درصد محاسبه شد که عملکرد بالای…