جلسه با شیلات بابل در تاریخ 1399/09/09

جلسه با شیلات بابل در تاریخ 1399/09/09در خصوص ساخت دستگاه ازن در بابل و بررسی مشکلات آبزی پروران و با دستگاه ازن ژنراتور شرکت فناوران سورنا صنعت مامطیر و نوع استفده از آن در این صنعت بهبود کیفیت آب و افزایش مقدار رشد ماهی * افزایش اکسیژن محلول در آب افزایش اشتها ماهی * کاهش…

جلسه با مدیر مجمع عالی نخبگان منطقه مرکز استان مازندران دکتر لاریمی در تاریخ 15/07/1399 نقش دستگاه ازن در حل مشکلات کشاورزی و صادرات مرکبات

جلسه با مدیر مجمع عالی نخبگان منطقه مرکز استان مازندران دکتر لاریمی در تاریخ 15/07/1399 نقش دستگاه ازن در حل مشکلات کشاورزی و صادرات مرکبات